fbpx

Svěřenský fond

Svěřenský fond, v zahraničí obvykle označovaný jako trust, vznikl v českém právním řádu s novelizací Občanského zákoníku v roce 2014. Do té doby mohli čeští občané využívat pouze zahraniční trusty. Zjednodušeně je trust (stejně tak svěřenský fond) soubor majetku, který zakladatel trustu vyčlení ze svého majetku a vloží do správy jiné osobě, neboli správci. Tento majetek přestává být oficiálně majetkem původního vlastníka (zakladatele).

Zahraniční trusty mají velmi dlouhou historii. Prvotní zmínky o právních institutech podobných dnešním trustům jsou cca 2000 let staré a pocházejí z území Řecka. Velký rozvoj vlastnictví majetku prostřednictvím správce začal o přibližně 13 století později v Anglii, kde byl v roce 1286 zakotven v Anglosaském právu jako entail. Entail umožňoval, aby anglická šlechta svěřovala svůj majetek do správy jiným osobám, kterým důvěřovali.

Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond je způsob správy majetku, který vyčlení jeho zakladatel. Tento majetek se po splnění zákonem daných podmínek stává majetkem bez majitele, tedy anonymním. Veškerý finanční i nefinanční prospěch z toho majetku má tzv. obmyšlená osoba nebo osoby (jinak řečeno beneficient). Obmyšlená osoba je určena zakladatelem při založení svěřenského fondu.

Majetek ve svěřenském fondu je spravován správcem. Správce je určen zakladatelem při založení svěřenského fondu, stejně jako obmyšlený. Správce se o majetek vložený do fondu stará, rozmnožuje jej a dohlíží na plnění v obmyšlené osobě (beneficientovi) v souladu s přáním zakladatele fondu.

Důležité je, že obmyšlená osoba nemá právo s majetkem ve svěřenském fondu jakkoli nakládat, pouze přijímá z tohoto majetku finanční nebo jiné užitky.

Důvody pro založení svěřenského fondu

Fyzická osoba

Rodina

Právnická osoba

 • Zajištění sebe a svých blízkých
 • Finanční zabezpečení v penzi
 • Ochrana náhle nabytého majetku před lehkovážným nakládáním
 • Ochrana majetku před exekucí
 • Charitativní účely
 • Ukrytí identity zakladatele
 • Ochrana zájmů a životních potřeb obmyšlených osob
 • Vytvoření ekonomické základny
 • Užívání plodů, užitků nebo výnosů obmyšleným osobám
 • Mezigenerační transfer a uchování majetku
 • Ochrana dědictví
 • Péče o zestárlé rodiče
 • Zamezení neuvážlivého a rozmařilého utrácení peněz
 • Hmotné zabezpečení nezletilých, studujících nebo marnotratných dětí
 • Skrytí vlastnictví vyčleněného majetku
 • Udržení celistvosti majetku a ochrana rodinného jmění
 • Zachování anonymity vlastnických struktur obchodních společností
 • Ochrana před insolvenčním řízením
 • Zajištění správy právnické osoby
 • Rozdělení majetku mezi společníky nebo jiné osoby
 • Způsob vyplácení zaměstnaneckých bonusů
 • Zajištění veřejně prospěšné činnosti
 • Alternativa k zaměstnaneckým benefitům